"گفتگو با دکتر علیرضا سلیمی در برنامه شب آفتابی"


"گفتگو با دکتر علیرضا سلیمی در برنامه شب آفتابی"

رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت 8 شهریور

1398 https://hdt2019.ir

 

1398-05-19 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال