جلسه تقدیر و تشکر از داوران و منتورها و عوامل اجرایی رویداد نظام پزشکی


جلسه تقدیر و تشکر از داوران و منتورها و عوامل اجرایی رویداد نظام پزشکی

دوشنبه مورخ 1 مهر 98 جلسه تقدیر و تشکر از داوران و منتورها و عوامل اجرایی رویداد نظام پزشکی در سالن شورای عالی نظام پزشکی برگزار شد

1398-07-03 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال